İNCELEME
İslâm’da İçtihâd Din Emniyetini, Müçtehid Velâyeti Temsil Eder
18.02.2019 14:20
615   okunma
İslâm Fıkhı'nda içtihad, emniyet-i diniyyeyi; müçtehid ise, velâyet-i şeriyyeyi temsil eder. İslâm dini vahiy kaynaklıdır. Bunun tabii sonucu olarak temel ilkelerini öncelikle Kur’an’dan ve onun açıklayıcısı ve uygulayıcısı Sünnet’ten alır. Aynı zamanda icma-i ümmet ile sabit hâle gelir. Her üçü de Müslümanlar için iyinin, doğrunun ve mükemmelin ölçüleridir. Bu üç kaynaktan ilham alan bir diğer kaynak da içtihaddır. İçtihad, sözlükte güç, takat ve çaba anlamına gelen “cehd” kökünden “iftial” vezninde olup, bir şeyi elde etmek için olanca gücünü harcamak demektir. Müçtehid içtihad ederken delilden hareket eder ve murad-ı ilahîyi tesbite gayret eder. Herhangi bir fer’î meselede bütün birikim ve vüs’atini kullanarak ulaştığı sonuç, müçtehid için “doğru hüküm”dür; bu durumda sayıları ne kadar fazla olursa olsun, diğerlerinin görüşü ona göre hatalıdır. İçtihâdı neticesinde yakaladığı doğru hükmü bırakıp diğer müçtehidlerin hükmüne aykırı düşmemek adına nezdinde hatalı olan görüşü benimsemesi bir müçtehid için söz konusu değildir.
Sünnet Düşmanlığı Din Düşmanlığıdır
16.02.2019 14:20
854   okunma
Peygamberimiz Efendimiz'in (sav) sünnetine karşı ortaya konulan her menfi tavır, dinde samimiyetsizliğin, imanda sadakatsizliğin bir tezahürüdür. Ebû Râfî radıyallahu anh’den rivâyet edildiğine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Benim emrettiğim veya nehyettiğim bir konu kendisine iletildiğinde sakın sizden birinizi, koltuğuna yaslanmış olarak, ‘biz onu bunu bilmeyiz. Allah’ın kitabında ne görürsek ona uyarız, o kadar’ derken bulmayayım.” Bazı İslâm alimleri şu tesbitte bulunmuşlardır: Sünnetin getirdiği her hükmün, uzak veya yakın, Kur’anda aslı vardır. Sünnet, kitaba râcîdir. Onun mücmelini tafsil, müşkilini tavzih eder, muhtasar olanını da genişletir. İmam-ı Şatıbî, Kur’an ile iktifa fikrine sahip olanların sünnetten ayrılan nasipsiz kişiler olduğunu söyledikten sonra, “Bid’at ehlinden birçoğu hadisi terkedip Allah’ın kitabını yanlış te’vil ederek hem kendileri sapıttı, hem de başkalarını sapıttırdılar” demiştir
Edille-i Şer’iyye’den Şüphe Edilmez
06.02.2019 13:10
637   okunma
Şeriate tabi olmak, dünya-âhiret saadetine ermektir. Dünyada saadete nail olma, cehalet uçurumundan ilmin doruğuna ulaşmakla ve Allah’ın rızasına uygun şekilde amel yapmaya ve insanların lehine, aleyhine olan şeyleri (o insanlara) beyan etmeye güç getirmek ile gerçekleşir. Ahiret saadetine nail olmak ise, ebedi nimetlere mazhar olmakla gerçekleşir. Şer'î deliller anlamına gelen edille-i şer'iyye, dinî hükümlerin dayandığı kaynaklara denir. Bu kaynaklar: Kitap, sünnet, icma-i ümmet ve kıyası fukahadır. Fıkıh usulünde delil, şer'î ve amelî bir hükme götüren şey diye tarif edilebilir. Bunun için âlimler, hem dinî hükmün çıkarıldığı aslı, hem de hükmü elde etmek için kullanılan yöntem ve genel prensipleri delil olarak adlandırmışlardır. Kesin veya zannı olarak genel hüküm ifâde eder. Edille, delil kelimesinin çoğuludur. Delil de, kendisiyle, arzulanan bir amaca ulaşılan rehber, kaynak, dayanak demektir.
YAZARLAR
© 2019 Karar Basın ve Yayıncılık A.Ş. Cihan Sk. 33/5 Sıhhiye - ANKARA Tel: 0 (312) 230 65 27             Programlama: Murat Kaya