KİTAP
Siyer ve İtikad
16.02.2019 12:33
584   okunma
Peygamberimiz Efendimiz'i (s.a.v.) tanımak, O’nun sünnet-i seniyyesi ve mekârim-i ahlâkını öğrenmek denilince genellikle zihinlerde yerleşik olan kabul; meselenin siyer, megâzî, menâkıb ve şemâil eserleri okumaktan ibaret görülmesidir. Hâlbuki mezkûr alanlarda aktarılmış olan rivayetleri İslâm’ın sunduğu peygamber tasavvuruna halel getirmeden anlamamızı sağlayacak olan yine Hz. Peygamber (s.a.v.) ile ilgili itikadi kabullerimizin, temelde tereddütsüz ve sahih olarak inşâ edilmiş olmasıdır. Bu temeli ihmal ederek İslâm tarihini yahud hadisleri parçacı bir okumaya tabi tutmak Allah'ın Rasülü (sav) ile ilgili, Müslümanları yanıltıcı neticeler verebilecektir, nitekim vermektedir. Âhir zaman din telakkisinin, modernist akımlar vasıtasıyla hayatımızdan çıkarmaya teşebbüs ettiği Hz. Peygamber (s.a.v.), O’nun sünneti ve nübüvvet konularındaki itikadi esaslar, aslında Müslümanları tarihin en ciddi imtihanı ile karşı karşıya getirmektedir. Allah Rasûlü'nün getirdiği vahyi, tebliğ edicisini ademe mahkûm ederek anlama ve yaşama garabeti tarihin en trajik vakıasıdır. Melikşah Sezen'in kaleme aldığı 'Siyer ve İtikad' isimli eser, bazı incelikleri ön plâna çıkaran güzel bir eserdir. Dikkatle okunmasında fayda vardır.
Devlet ve Siyaset Üzerine Notlar
11.02.2019 00:00
1162   okunma
Bu sayımızda sizlere tanıtımını yapacağımız kitap, Devlet ve Siyaset Üzerine Notlar" adlı kitaptır. Kitabın ilk baskısı "Devlet ve Siyaset" ismiyle 1995'te basılmıştı. Bu baskı, "Misak Mecmuası"nın hediyesi olarak sadece mecmuaya abone olan kardeşlere gönderilmişti.
Hz. Ali (ra) Dönemi
11.02.2019 00:00
373   okunma
Hesap gününe hazırlanan Müslümanların, Sahabe-i Kiram’ın tamamını (hiçbir ayırım yapmadan) hayırla anmaları ve onlar arasında cereyan eden siyasi tartışmalar konusunda keyfi hükümler vermemeleri gerekir.
Menâkıb-ı İmam Ebû Hanife
06.02.2019 09:29
669   okunma
Büyük hadis ve tarih âlimlerinden İmam Zehebî'nin kaleme aldığı, son devrin alimlerinden İmam Muhammed Zâhid el-Kevserî’nin tahkik ettiği 'Menâkib-ı İmam Ebû Hanife' isimli eser, bir çok âlim tarafından dikkate alınan bir eserdir. Ebû’l Vefa el-Efgânî (1893-1975), İmam Ebû Hanife, İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed b. el-Hasan’ın menkıbelerini bir araya toplayıp yayına hazırlamıştır. Allame Ebû’l Vefa, İmam Zehebî’nin bu üç risalesini ‘Menâkibul İmam EbîHanîfe ve Sâhibeyhi Ebî Yûsuf ve Muhammed b. el-Hasan’ ismiyle neşretmiştir. Kitabın 27 sayfası imam Ebû Hanife’nin biyografisi hakkındadır ki 12 başlık vardır. İmam Ebû Yusuf hakkında olan kısım ise 12 sayfadır. İmam Muhammed b. el-Hasan’ın menâkibinden bahseden kısım ise 10 sayfadır. Kitap; başındaki mukaddime kısmı ile beraber 61 sayfadır. Allame Ebû’l Vefa, kitaba bazı dipnotlar ilave etmiştir. Ebû Hanife’nin zamanında Ashab-ı Kiram’dan bir cemaat hala hayatta idi. İnşallah o, ashaba güzellikle tabi olan, Tabiin zümresindendir.Çünkü Enes b. Malik (r.a.) Kufe ye geldiği zaman İmam Ebû Hanife’nin onu gördüğü ve dersini takip ettiği bilinmektedir. Tanıtımını yaptığımız bu eser, sahasında kaleme alınan en güzel eserlerden birisidir.
YAZARLAR
© 2019 Karar Basın ve Yayıncılık A.Ş. Cihan Sk. 33/5 Sıhhiye - ANKARA Tel: 0 (312) 230 65 27             Programlama: Murat Kaya