İncillerin Hikayesi
İsviçre’de bulunduğu yıllarda bir misyonerle tanışan ve bazı meseleleri müzakere eden N. Mehmet Solmaz Hoca efendi, elinizdeki ‘İncillerin Hikayesi’ isimli eseri kaleme almaya karar vermiştir. İkinci baskısında dizin eklenerek yeni bir düzenleme ile okurlarının karşısına çıkıyor.
N. Mehmet SOLMAZ
08.02.2019 00:00
938 okunma
Paylaş
...

Misak Yayınları 52

Temmuz 2012
222 Sayfa, Küçük Boy,
Şamua Kağıt, Karton Kapak.

Fiyatı: 25.00 TL. Ücretsiz Kargo
Kredi Kartıyla 3 Taksit İmkanı.

ISBN: 978-975-7719-58-8
Her din mensubunun kendi inancının hak olduğuna inanması ve bunu başkalarına ulaştırmaya çalışması gayet normaldir. Ancak günümüzde ‘misyonerlik’ tebliğ faaliyetiyle sınırlı olan bir hadise değildir. Özellikle Endülüs’ün müslümanların elinden geri alındığı yıllarda gündeme giren ‘Reconquista’ hareketiyle başlayan, Engizisyon Mahkemeleri'yle yeni bir boyut kazanan ve ünlü rahip Raymonde Lulle tarafından dini bir kurum haline getirilen misyonerlik, insanları Hıristiyan yapmak için her yolu meşrû kabul eden ve Hıristiyanlığı kabul etmeyenlerin öldürülmelerini müsamahayla karşılayan bir baskı kurumu haline dönüştürülmüştür. İsviçre’de bulunduğu yıllarda bir misyonerle tanışan ve bazı meseleleri müzakere eden N. Mehmet Solmaz Hoca efendi, elinizdeki ‘İncillerin Hikayesi’ isimli eseri kaleme almaya karar vermiştir. İkinci baskısında dizin eklenerek yeni bir düzenleme ile okurlarının karşısına çıkıyor. Bu eserin hayırlara vesile olmasını dileriz.
 

Kitabın ücretini (25 TL.) en yakınınızdaki PTT’den posta çekiyle Misak’ın 499943 no’lu hesabına yatırdığınızda en kısa zamanda adresinize gönderilecektir.


 
TAKDİM
 
Hamd; Âlemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve din gününün sahibi olan Allahü Teâlâ’ya (cc), salât ve selâm, Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Efendimize (sav), temiz ehl-i beytine ve ashabına olsun! Tarih boyunca Allah’ın (cc) rızasını kazanabilmek için bütün imkanlarını seferber eden mü’minlere hayır dualar ederiz!
 
Tarih boyunca gönderilen bütün peygamberlerin; insanlara Allah’ın (cc) ayetlerini tebliğ ettikleri, ilâhi tekliflerin keyfiyetini öğrettikleri, insanlara iyilikleri emrettikleri ve hikmeti öğrettikleri, muhkem nasslarla haber verilmiştir. Herhangi bir ayırım yapmadan bütün peygamberlere iman etmek farzdır. Kur’an-ı Kerim’de “sünnetullah” terimiyle ifade edilen ve Hz. Adem’den (as) itibaren değişmeyen ilahi kanunu şu şekilde ifade etmek mümkündür: Allah (cc) her kavme; önce kendi içlerinden, kendi dilleriyle konuşan bir peygamber göndermiş, daha sonra kendilerine hidayeti veya dalâleti tercih etme mesûliyetini yüklemiştir. Kendilerine peygamber gönderilen kavimlerin, hidayeti tercih etmeleri mümkün olduğu gibi, hevâlarını ilâh edinmeleri de mümkündür. İslâmi literatürde münzel bir kitaba inanan, buna mukabil peygamberlerden bazılarını inkâr eden kimselere “Ehl-i Kitap” vasfı verilmiştir. İbn-i Abidin ‘Reddü’l Muhtar’ isimli eserinde, ehl-i kitabın keyfiyetini izah ederken şu tesbitte bulunmuştur: ”Ehl-i Kitap, yahudiler ile hıristiyanlardır. Bunlar Allahü Teâlâ (cc)’nın varlığını, birliğini, peygamberleri, şeriatları ikrar ve itiraf ederler. Fakat Rasûl-i Ekrem (sav) Efendimizin peygamberliğini kabul etmezler. Bunların bazıları, Rasûl-i Ekrem Efendimizin peygamberliğini kabul ederler. Ancak bütün insanlara Peygamber olarak gönderilmiş olduğunu kabul etmezler. Rasûl-i Ekrem (sav) Efendimizin peygamberliğini kabul etmedikleri için, Ehl-i Kitap da kafirdirler. 
Yahudilerin ve Hıristiyanların ilâh inancının, münkirleri ve müşrikleri taklitten ibaret olduğu muhkem nassla haber verilmiştir: “Yahudiler; “Uzeyr Allah’ın oğludur” dediler. Hıristiyanlar da: “Mesih (İsâ) Allah’ın oğludur” dediler. Bu, onların ağızlarıyla geveledikleri sözler olup, güyâ bununla, daha önce yaşayan inkârcıların sözlerini taklit ediyorlar.” (Tevbe Sûresi: 30) Bilindiği gibi Allah’ı inkâr etmek, O’na şirk koşmak, Allah’ın oğlu olduğuna inanmak ve O’nun sıfatlarını inkâr etmek, kişiyi küfre düşürür. Kitap ehlinin itikadi keyfiyete haiz iddialarından bazıları muhkem naslarla haber verilmiştir: “Şüphesiz, Meryemoğlu Mesih (İsâ), Allah’ın kendisidir” diyenler kâfir olmuşlardır. Halbuki bizzat mesih şöyle demiştir: “Ey İsrailoğlulları, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin. Çünkü kim Allah’a eş koşarsa, şüphesiz Allah ona cenneti haram kılar.” (El Mâide Sûresi: 72). “Allah şüphesiz üçün (üç Tanrının) biridir” diyenler kâfir olmuştur. Halbuki bir tek ilâhtan başka hiç bir ilâh yoktur.” (El Mâide Sûresi: 73) Bu âyetlerde, Allah (cc) hakkında küfrü gerektiren iddialar haber verilmiştir. İmam-ı Maturidi (rh.a) “Kitabû’t Tevhid” isimli eserinde, Hıristiyanların İsa-Mesih hakkındaki inançlarının birbirinden farklı olduğunu ifade etmiş ve şu tesbitte bulunmuştur: “Onlardan bir grup, Hz. İsa’nın iki ayrı ruhu olduğunu kabul etmiştir. Biri nâsûtî ruh olup muhdestir ve insanların ruhuna benzer, diğeri de lâhûtî olup kadîmdir ve Allah’tan bir cüzdür, bedende vâki olmuştur. Onlar. “Baba, Oğul, Rûhu’l-Kudüs’ten başkası yoktur” demişlerdir. Diğer bir grup cüzü değil, Mesih’teki ruhu Allah kabul etmişlerdir.
 
Son yıllarda Türkiye’de, misyonerlik faaliyetlerinin hızla arttığı ve büyük şehirlerde yeni kiliselerin açıldığı malûmdur.Önce kısaca misyonerlik teriminin keyfiyeti üzerinde duralım. Dilimize Fransızca’dan geçen misyonerlik (Missionnaire) terimi, ‘bir yere haber veya elçi göndermek’ anlamında kullanılan bir terimdir. Latince ‘missio’ kelimesinden türetilmiştir. Terim olarak kendi dinini başka birisine ulaştırma, yayma ve propaganda yapma gibi manalarına gelir. Daha özel anlamıyla, Hıristiyanlığı yaymaya yönelik örgütlü çalışmayı ifade eden bir terimdir. Her din mensubunun kendi inancınının hak olduğuna inanması ve bunu başkalarına ulaştırmaya çalışması gayet normaldir. Ancak günümüzde ‘misyonerlik’ tebliğ faaliyetiyle sınırlı olan bir hadise değildir. Özellikle Endülüs’ün müslümanların elinden geri alındığı yıllarda gündeme giren ‘Reconquista’ hareketiyle başlayan, engizisyon mahkemeleriyle yeni bir boyut kazanan ve ünlü rahip Raymonde Lulle tarafından dini bir kurum haline getirilen misyonerlik, insanları Hıristiyan yapmak için her yolu meşrû kabul eden ve Hıristiyanlığı kabul etmeyenlerin öldürülmelerini müsamahayla karşılayan bir baskı kurumu haline dönüştürülmüştür.
 
İsviçre’de bulunduğu yıllarda bir misyonerle tanışan ve bazı meseleleri müzakere eden N. Mehmed Solmaz Hocaefendi, elinizdeki ‘İncillerin Hikayesi’ isimli eseri kaleme almaya karar vermiştir. Bu eserin hayırlara vesile olmasını dileriz.
 
 
 
Misak Yayınları
 
 
 
 
 
Bir kaç söz...
 
 
 
1985 yılında Almanya’nın Neuss kentinde imamlık yaparken, cemaatimizden Samsunlu Temel Bektaş iş kazası yaptı, hastahaneye kaldırıldı. Hastahanede Edmondu adında bir görevli Temel kardeşlerimizle yakından ilgilenir, taburcu olduktan sonra da ziyaretine gelir.
 
Edmondu’yu mescidin lokalinde ağırladık. Hastamıza ilgi gösterdiğinden dolayı kendisine teşekkür ettik. Kendisi ile dinler konusunda sohbette bulunduk
 
Edmondu Hıristiyanlık konusunda bilgi sahibi idi. İslâm hakkında da bilgisi vardı. Aslında Edmondu bir Hıristiyan misyoneri idi, ayrılıp giderken Temel Bektaş kardeşimize Türkçe “Kitabı Mukaddes” hediye etti.
 
Temel Bektaş, Edmondu’nun hediye ettiği kitabı bana verdi. Kitabı Mukaddes’i dikkatlice okumaya başladım. İşçilerimiz misyonerlerin kendilerine verdiği kitapları getirdiler, onları da okudum.
 
Almanya’dan İsviçre’ye geçtim. İsviçre’de bulunduğum 1988-1992 yılları arasında elde edebildiğim diğer kitapları da okudum.
 
Türkiye’ye döndükten sonra merhum Delhili Rahmetullah Efendi’nin yazmış olduğu “İzhârulhak” kitabı başta olmak üzere, Hıristiyanlık üzerine yazılmış İslâmî kitabları da okudum..
 
Yıllarca devam eden araştırma ve çalışmalarımı üç kitap hâlinde yayınlamaya teşebbüs ettim.
 
İlk kitap, “Teslis=Üçlü Tanrı İnancı” adı ile Misak Yayınları tarafından yayınlandı.
 
İkinci kitap elinizdeki “İncillerin Hikayesi” adlı kitapdır. İncillerdeki çelişkileri açıklar.
 
*
 
İslâm ülkeleri; siyasî, iktisadî ve askerî baskının yanında yoğun bir şekilde misyonerlik faaliyetleri ile de karşı karşıyadır.
 
Hıristiyanlıştırma tehlikesi; siyasî, iktisadî ve askerî baskı altında kalma tehlikesinden daha tehlikelidir.
 
Hıristiyanlaşma ile kimlik değişiyor, benlik gidiyor, bizim insanımız başkasının insanı oluyor.
 
Gurbette ekmek parası peşinde koşan insanımızın misyonerlerin ağına düşme tehlikesinden endişe ederken, yargıtayın misyonerlik faaliyetlerini tamamen serbest bırakması ile Anadolumuzun da bu tehlike ile karşı karşıya kaldığını gördük….
 
Evinde, işinde, gücünde olan insanlar kim olursa olsun bizim düşmanımız değildir.
 
Ama seni dininden, Müslümanlığından çıkaracağım, seni Hıristiyan yapacağım diye gece gündüz durmadan çalışan, misyonerlik faaliyetlerinde bulunan insanlar da elbette dost olarak bakabileceğımız insanlar değildir.
 
Misyonerlik tehlikesinden korunmak için, misyonerliğin dayandığı Hıristiyanlığın ne olduğunu bilmede fayda vardır. Hazırladığımız kitaplar Hıristiyanlığın ilâhî bir dayanağı olmadığını, diğer bâtıl dinler gibi insan eseri bir din hâline geldiğini göstermektedir. Bu konuda çok yayına ihtiyacımız vardır. İnşâallah bizim yayınımız, yeni yayınlara öncü vazifesi görür.
 
Misyonerliğe karşı en sağlam tedbir, insanımızı Müslümanca yetiştirmektir.
 
Kanunî tedbir almakta da fayda vardır..
 
Yargıtay usûlü misyonerliğin önünü tamamen serbest bırakmak, ipleri şeytanın eline vermektir.
 
*
 
Avrupa’daki işçilerimiz bulundukları ülkelerde kalıcıdırlar.
 
Onların Müslüman kimliği ile nesillerini devam ettirmeleri, Müslümanca yetiştirilmelerine bağlıdır.
 
Maalesef gurbette yaşayan ikinci ve üçüncü kuşak insanlarımızın çoğu Türkçe’yi konuşmakta, okumakta ve anlamakta zorluk çekmektedir. Dini eğitimden de mahrumdurlar. Dördüncü ve sonraki nesillerin ne olacağı da belli değildir.
 
Türkiye’den gönderilen kitaplar gerek içerik ve gerekse dil yönünden faydalı olamamaktadır.
 
Bunlar için ihtiyaçları göz önünde tutularak sade, kısa öğretici ve eğitici özel kitaplar hazırlanmalıdır.
 
Bunlar için yine bulundukları ülkelerin dillerinde bol miktarda kitaplar yazılmalı, radyo ve televizyon programları yapılmalıdır. Özel radyo ve televizyonlar kurulmalıdır.
 
Bunlara Müslümanlığı, konferanslarla, gezilerle, kurslarla hatırlatılmalıdır. Bu konuda, hâmiyetperverlerle, hayırseverlerle o memleketlerde bulunan gurbetçilerin kurduğu örgütlerle devlet işbirliği yapmalıdır.
 
*
 
Gurbette doğmuş insanımıza asıl yapacağımız iş, onlara bulundukları ülkelerde açacağımız okul ve üniversitelerle eğitim ve öğretim vermek, onları Müslümanca örnek insan olarak yetiştirmek, üstün meslek sahibi yapmaktır. Asıl vazife budur.
 
Bu vazife ve hizmet hâmiyetperver, gayretli, ehliyetli, bilgili, dünya şartlarını bilen, Allah yolunun yolcusu erleri beklemektedir.
 
*
 
Bu eserimizi okuyucularımın bilgisine, ilgisine sunarken, aralarında huzurlu günler geçirdiğim, mescidleri Alman hükümeti tarfından ellerinden alınan, Neuss’da çalışan mağdur kardeşlerime, İsviçre’deki Schaffhausen Fatih Mescidi cemaatinin her birine şükranlarımı iletir, kitabın Müslümanlara da, Hıristiyanlara da faydalı olmasını, hepsini Muhammed (sav)’in doğru ve nurlu yolunda birleştirmesini Allah’tan niyaz ederim.
 
N. Mehmed SOLMAZ
 
5 Mart 2011 Ankara
 
 
 
 
 
İÇİNDEKİLER
 
Biz Müslümanların İnandığı İncil 15
 
Hıristiyanların İnandığı İnciller 16
 
Hz. İsa Zamanındaki İncil 16
 
İncillerin Yazılma Sebepleri 17
 
İnciller Nasıl Kabul Edildi? 19
 
Yok Edilen İnciller 20
 
Barnabas İncili 20
 
Dört İncil 21
 
İlham 25
 
Vatikanın 1962- 1965 Konsil Kararı 26
 
İnciller İlhamla Yazıldığını Yalanlıyor 27
 
İncillerdeki Çelişkiler 29
 
Meryem’in Gebe Kalışı 29
 
Hz. İsa (as)’nın Doğumu 31
 
Müneccimler, Kral Hirodes ve Mısır’a Kaçış 33
 
Hz. İsa (as)’nın Babadan Soy Ağacı Olabilir mi? 35
 
Farklı İki Baba Soy Ağacı 36
 
Yahya Peygamber 43
 
Vaftizci Yahya’nın Doğumu 43
 
Yahya’nın İsa’yı Vaftiz Etmesi 47
 
Yahya Aleyhisselamın Öldürülmesi 52
 
Yahya’nın Duası Gibi 56
 
Hıristiyanlık’ta Dua 58
 
Hıristiyan Duasında
 
Şirk var mıdır? 59
 
İsa Aleyhisselam’ı Şeytan’ın Denemesi 60
 
Yüzbaşının Hizmetçisi 64
 
Cinli Adam Hikâyesi 68
 
Kim İstedi 75
 
Kör Adamın Hikâyesi 77
 
Lânetlenen İncir Ağacı 80
 
Havariler Meselesi 82
 
Mukaddes Olanları Köpeklere Vermeyin 90
 
Çocukların Ekmeğini Köpeklere Vermek 92
 
Ne Kötü Bir Davranıştır 95
 
Yahudilerden Hıristiyanlığa Geçen Irkçılık 97
 
Sağ Yanak Meselesi 99
 
İslâm’da İnsanın Değeri 100
 
Murdar Eller 101
 
Hıristiyanlıkta Temizlik Var mıdır? 105
 
Ah Nerede Yüzünü Yıkamayan Dedelerimiz? 107
 
İslâm Dininde Temizlik 110
 
Başkasının Malına Zarar Vermek Var mıdır? 112
 
Allah mı Dedi, Musa mı? 114
 
Evlilik 116
 
Tarihte İğrenç Olaylar 119
 
Amsterdam 121
 
Kutsal Felaket 122
 
Rahipler, Tecavüz Davasında
 
85 Milyon Dolar Ödeyecek 123
 
Kilisede Ahlâki Çöküntü 123
 
2500 Sapık 124
 
Papazların Yüzde 30’u Homoseksüel 124
 
Rahip de Senin ve Benim gibi Bir İnsandır 125
 
Cinsel Arzu Evlenmeyi Gerektirir 127
 
Boşanmak 129
 
Zina 131
 
Bir Zina Şekli 133
 
Zinakâr Kadın 134
 
Anarşiyi Kim Önleyecek? 136
 
Hadımlık 137
 
Kısırlık 139
 
İsa Eşeğe mi Bindi, Sıpaya mı? 141
 
İsa, İbadet ve Mabed 146
 
Bu Konuşma Niye Yoktur 150
 
Ekmek- Şarap Âyini 152
 
Ekmek ve Şarap Âyininin Dayanağı 155
 
Çarmıha Gerilmeden Önce 158
 
Çarmıhta 162
 
Çarmıhta Can Verirken 169
 
İsa Çarmıha Gerildi mi? 174
 
İsa’nın Gömülmesi 182
 
İsa’nın Dirilişi 186
 
Milletleri Şakirt Edinmek 190
 
Olağanüstü Yetkiler 192
 
Kalvin’in Ölüyü Diriltmesi 194
 
Babanın Sağına Oturmak 195
 
Sonradan Eklenen Bölüm 196
 
Günâhları Bağışlama 197
 
Günâhların Affedilmesinin Safhaları 198
 
Günâh Çıkarmanın Zararları 199
 
Vaftiz Aslî Günâhı Silip Süpürüyormuş 201
 
Kuzularımı Otlat 203
 
Barış mı Getirdi, Kılıç mı? 204
 
İsa Hükmedecek mi,
 
Hükmetmeyecek mi? 204
 
Edebe Aykırı, Irkçılığı,
 
Şiddeti Telkin Eden Sözler 205
 
İnciller Nasıl Sona Eriyor? 207
 
İnciller Zamanın Şartları
 
İcabı Yazılmış Kitaplardır 208
 
Konu ile İlgili
 
Kur’ân-ı Kerim Ayetleri 211
 
İncil 213
 
Hahamlar ve Rahipler  213
 
İsa (as)’ın Müjdesi 214
 
KAYNAKLAR 216
 
DİZİN 217
 
 
 

 

Yorum Ekle
Adınız :
Başlık : Yorumunuz :
Dikkat! Suç teşkiledecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
YAZARLAR
Haber Akışı
© 2019 Karar Basın ve Yayıncılık A.Ş. Cihan Sk. 33/5 Sıhhiye - ANKARA Tel: 0 (312) 230 65 27             Programlama: Murat Kaya